Skip links

تغییرات نسخه جدید نانوواچ

در این بـروزرسـانی امکان تـعریف انـواع درخـواسـت بـه پـنل افـزوده خـواهـد شـد،بــطوری که صــاحبین کسب‌وکار، امکان تــعریف انــواع مــرخصیهــای ســاعتی و روزانـه (مـانـند مـرخصی بـدون حـقوق، مـرخصی زایمان و غیره)، انـواع مـامـوریت ســاعتی و روزانــه (مــانــند مــامــوریت خــارج از کشور و غیره) را داشــته‌ بــاشــند. همچنین در تــمامی درخــواســت‌هــا امکان مــشخص کردن پــرســنل مــجاز بــرای ارسال هر نوع درخواست وجود داشته‌باشد.

اقدامات لازم قبل از بروزرسانی

بــا تــوجــه بــه تغییرات ســاخــتاری در اطــلاعــات، نیاز اســت صــاحــبان کسبوکار، قــبل از بروزرسانی، اقدامات زیر را لحاظ نمایند:

  • اطـلاعـات از قبیل کارکردهـا و مـرخصیهـای قـبل از تـاریخ 1 فـروردین 1401 را قطعی و گزارشات مورد نیاز را تهیه نمایند.
  • در صورت لزوم گزارش سالیانه مرخصیهای ۱۴۰۱ تهیه شود.
  • درصورت لزوم مانده مرخصیهای سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ منتقل شود.

راهنمای امکانات جدید در پنل نانوواچ

منوی تعریف انواع درخواستها: در این بخش امکان تعریف انواع درخواست از نوع مرخصی و یا ماموریت (ساعتی یا روزانه) وجود دارد.
گزینه پرسنل مجاز: برای هر درخواست تعریف شده امکان مشخص کردن پرسنل مجازی که اجازه ثبت این نوع درخواست را دارد وجود دارد
گزینه مقادیر اول دوره: برای هر نوع از درخواستهای تعریف شده، امکان تعیین مقادیر اول دوره به ازای پرسنل وجود دارد.

فرم تعریف درخواست جدید

عـنوان: عـنوان درخـوسـت را مـشخص می کند (مـانـند مـرخصی بدون حقوق)
نــوع درخــواســت: در حــال حــاضــر دو درخــواســت مــرخصی وماموریت در پنل وجود دارد.
فیلد واحـد درخـواسـت: نـوع درخـواسـت را (سـاعتی یا روزانـه) مشخص می کند.
اجـازه ثـبت بـرای هـمه پـرسـنل: در صـورت انـتخاب این گـزینه تــمام پــرســنل امکان ثــبت این نــوع درخــواســت را خــواهــند داشت.
غیرفــعال: در صــورت غیر فــعال کردن یک نــوع درخــواســت، دیگر امکان ثبت برای هیچ پرسنلی وجود ندارد.

تعیین سیاست های هر درخواست

بـرای تعیین سیاسـت هـای هـر درخـواسـت، در فـرم سیاسـت هـای سـازمـانی گـزینه‌ای بـا عـنوان سیاسـتهـای انـواع درخـواسـت افـزوده
شـده اسـت که میتـوان بـرای هـر نـوع درخـواسـت سیاسـتهـای آن را مشخص نمود.

گزارش سالیانه درخواستها

در بخش گزارش‌ها امکان گزارشگیری سالیانه از انواع درخواستها وجود دارد.

Leave a comment

مشاهده
درگ